KOSAN GAS

KOSAN GAS

KOSAN GAS

KOSAN GAS

KOSAN GAS

ARBEJDER FOR EN
GRØNNERE FREMTID

ARBEJDER FOR EN
GRØNNERE FREMTID

ARBEJDER FOR EN
GRØNNERE FREMTID

ARBEJDER FOR EN
GRØNNERE FREMTID

ARBEJDER FOR
EN GRØNNERE
FREMTID

Verdensmaal_ikonergrey
#verdensmaal
VERDENSMÅL

4 VERDENS­MÅL UDSTIKKER RETNINGEN

4 VERDENS­MÅL UDSTIKKER RETNINGEN

Hos Kosan Gas arbejder vi blandt andet ud fra fire af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er den mest ambitiøse og transformative dagsorden til dato. Med 17 konkrete mål og 169 delmål til indfrielse inden 2030 er FN-landene gået sammen om en vision for vores fælles fremtid. En vision, der vækker genklang hos både de yngste skolebørn og toplederne i store globale virksomheder. 

Men verdensmålene er mere end en vision. De stiller krav – til politikere, til virksomheder og til borgere. Tilgangen er, at alle kan og skal bidrage til den bæredygtige udvikling gennem konkrete handlinger. 

Der er i særdeleshed brug for, at erhvervslivet tager en stor del af det tunge læs, hvis vi skal løse en række af klodens største udfordringer inden 2030.  

Et pejlemærke for Kosan Gas
Hos Kosan Gas har vi taget FN’s verdensmål til os som et pejlemærke i vores forretning. Vi støtter og anerkender alle 17 verdensmål. Men vi er bevidste om, at vi som leverandør af LPG ikke kan gøre en forskel inden for alle målene. 

I valget af mål læner vi os op ad World LPG Association (WLPGA). Den internationale brancheorganisation har listet syv mål, som LPG kan bidrage til at realisere. Hos Kosan Gas har vi valgt at zoome ind på fire mål, som vi vurderer, kan bidrage mest i nordisk sammenhæng.

WorldGoalsDK3

Mål 3:
Sundhed og trivsel

WorldGoalsDK7

Mål 7:
Bæredygtig energi

Mål 7:
Bæredygtig energi

LPG er en brobygger, som her og nu kan bidrage til at mindske CO2-aftrykket – især i områder, hvor grønnere energi ikke er en mulighed. Sammenlignet med olie udleder LPG cirka 20 procent mindre CO2. Sammenlignet med kul er forskellen endnu mere markant. 

Mange områder i Norden har i begrænset omfang adgang til vedvarende energi. Fordi solen ikke altid skinner, og vinden ikke altid blæser. Og fordi infra­strukturen endnu ikke er fuldt udbygget. LPG er en mobil og fleksibel energikilde – alene eller i kombination med de vedvarende energi­kilder som for eksempel sol og vind.

WorldGoalsDK9

Mål 9:
Industri, innovation og infrastruktur

Industrien og dens arbejds­pladser er med til at give lokalområder liv. Og LPG er med til at holde industrien i gang. Vi bliver valgt som leverandør af en sikker, fleksibel, effektiv og miljømæssigt forsvarlig energi­kilde. Systematisk vedligehold og erfarne teknikere, som træder til efter behov, bidrager til en driftssikker produktion hos vores kunder.

Vi leverer til alle egne af Norden med høj forsyningssikkerhed. Samtidig er miljøaftryk og økonomi bedre end med olie. Det betyder, at LPG bliver valgt som primær energi i mange virksomheder. 

WorldGoalsDK13

Mål 13:
Klimaindsats

LPG bidrager til at reducere CO2-udledningen fra mange virksomheder i Norden som et renere alternativ til blandt andet olie og kul. Men vi ved også, at det i længden ikke er nok at reducere via et andet fossilt brændsel. 

Derfor støtter vi de forskere, der arbejder på at gøre gassen grønnere. Allerede i dag er det muligt at producere bioLPG – en produktion, som Kosan Gas støtter. BioLPG er baseret på biologiske restprodukter frem for fossilt brændsel. Når vi sælger produktet Kosan BioMix, køber vi certi­fikater, som sikrer produktion af en tilsvarende mængde bioLPG.

Hent afsnittet
om verdensmål

#kunder
KUNDER

KOSAN GAS
OG KUNDERNE

KOSAN GAS
OG KUNDERNE

Mange af vores kunder er store nordiske industri­virksomheder, som holder samfundet i gang. Vi hjælper dem aktivt med at identificere og høste solide miljøgevinster.

De nordiske lande skal være fri for fossile brændsler, og Kosan Gas’ kunder vil gerne tage et medansvar.  Det viser vores kundeanalyse, hvor vi har spurgt virksomhederne, om de er klar til at investere i at gøre deres energi mere grøn – også selvom det på kort sigt har en negativ effekt på deres driftsøkonomi. 

42 procent vil helt sikkert eller sandsynligvis gå på kompromis med økonomien på kort sigt mod at sikre grønnere energi. Desuden svarer 52 procent, at de allerede er i gang med at formulere en klar miljøstrategi, mens 25 procent har den på tegnebrættet.

Vi vil bane vej for grøn omstilling
Hos Kosan Gas vil vi proaktivt bane vejen for, at vores kunder kan realisere deres miljøambitioner. Hos kunder, der endnu ikke har tænkt den grønne omstilling ind i forretningen, opfordrer vi gerne til at tage de første skridt. 

Når kunderne vælger LPG – for eksempel som alternativ til fossile brændsler – er vores fornemste opgave at sikre dem absolut leveringssikkerhed af effektiv energi. Samtidig skal vi løbende deltage i og støtte innovative projekter, der er med til at rykke LPG i en grønnere retning.

Kundetilfredshed
Hos Kosan Gas måler vi, med ca. to års mellemrum, tilfredsheden hos vores kunder via kundetilfredshedsmålinger. 

Vi er meget glade for resultaterne, som viser, at den generelle tilfredshed med Kosan Gas som leverandør samt vores produkter og serviceydelser er meget høj. Kunderne fremhæver især vores høje leveringssikkerhed, hurtige hjælp fra kompetente teknikere samt den tætte og åbne dialog med vores Key Account Managers. 

I kundeanalyserne måler vi også vores Net Promoter Score (NPS), og vi er stolte over at opnå en gennemsnitlig score på tværs af de nordiske lande og segmenter på 54, hvilket svarer til ”Fremragende” i følge NPS-systemet og karakteriserer virksomheder med de mest loyale og engagerede kunder. 

NPS-chart
VORES TILTAG

Grønnere LPG til kunderne

Grønnere LPG til kunderne

Grønnere LPG til kunderne

Grønnere LPG til kunderne

Vi tilbyder produktet Kosan BioMix, som er et grønnere alternativ til de virksomheder, der vil bidrage til klimaomstillingen. 

I produktionen af bioLPG er CO2-udledningen  op til 95 procent lavere end i traditionel LPG-produktion. Forklaringen er, at bioLPG udvindes af restprodukter fra råvarer som vegetabilske olier og animalsk fedt. Ved at støtte produktionen af bioLPG får vi reelt adgang til CO2-kompensation via certifikater – og det kalder vi Kosan BioMix. 

Når kunder køber Kosan BioMix, modtager de et certifikat fra os på produktion af bioLPG svarende til den indkøbte mængde LPG. På den måde skåner vi sammen miljøet ved at støtte udbredelsen af et innovativt produkt.   

KunderVoresTiltag

Absolut leveringssikkerhed

Absolut leverings­sikkerhed

Absolut leverings­sikkerhed

Absolut leveringssikkerhed

Vores Supply- og logistikafdeling sikrer, at kunderne altid har nok LPG og aldrig betaler for unødvendige leverancer – til gavn for både økonomi og miljø. Det sker i praksis gennem en række tiltag:

Mange supply points: Kosan Gas har aftale med mange forskellige leverandører. Det gør os uafhængige, da vi kan afhente produkter fra mange afhentningssteder til gavn for kunder, som har brug for høj forsyningssikkerhed.

Tankvolumen: Der installeres et telemetrisystem på kundernes gastanke, som sender en alarm til Kosan Gas, når gasniveaet i tanken når 25 procent. Det sikrer, at Kosan Gas leverer gas før et tørløb opstår.

Back up lastbiler: Vi har et stort antal lastbiler, som skal levere LPG til vores kunder. Derudover har vi en pulje af back up-lastbiler, som står klar til at hjælpe i spidsbelastninger. Med flere lastbiler har vi også mulighed for at hente produkter fra flere afhentningssteder samtidig.

42L

Kundeundersøgelse

Kundeundersøgelse

18 procent af de nordiske virksomheder i Kosan Gas’ kundeundersøgelse vil helt sikkert investere i at gøre deres energi mere grøn fremadrettet, og 24 procent vil sandsynligvis investere i en grønnere energi – altså i alt 42 procent. Også selvom det har en negativ effekt på driftsøkonomien på kort sigt.

Hent afsnittet
om kunder

KunderCaseDK_low
KUNDECASE

STAUNING WHISKY

Stauning Whisky er på få år vokset fra hobbyproduktion til verdensnavn. Det vestjyske destilleris nye faciliteter kan nu producere 900.000 liter whisky om året. Det foregår i 24 kedler af funklende kobber, opvarmet af åben ild med den bæredygtige Kosan BioMix som brændstof.   

#miljoe
MILJØ

KOSAN GAS
OG MILJØET

KOSAN GAS
OG MILJØET

Vi bidrager til den grønne omstilling, blandt andet ved at rådgive kunder om LPG som et mere miljøvenligt alternativ – og ved at støtte produktionen af bioLPG.

Hos Kosan Gas støtter vi arbejdet med at minimere skadelige miljøpåvirkninger og omstille samfundet til at være uafhængigt af fossile energikilder. Alle nordiske lande har målsætninger om at eliminere deres udledning af drivhusgasser og overgå til vedvarende energikilder senest i 2050. Dertil kommer en lang række delmål, blandt andet om reduktion af CO2-udledning og udfasning af olie til opvarmning og proces.

Udfordringen er at finde konkurrencedygtige alternativer til de fossile energikilder, der kan hjælpe virksomhederne med at leve op til målene. Her spiller LPG en vigtig rolle som brobygger, fordi gassen indeholder færre kulstofatomer per energienhed end kul og olie, så vi kan levere et bedre aftryk allerede i dag – et skridt på vejen mod en grønnere fremtid.

TypiskeVærdier

CO2 -udledning 
g/kwh (typiske værdier)

VORES TILTAG

Konvertering eliminerer
CO2-udledningen

Konvertering eliminerer
CO2-udledningen

Konvertering eliminerer
CO2-udledningen

Kosan Gas gør en stor indsats for at rådgive vores kunder om fordelene ved at skifte fra mere miljøbelastende energikilder til LPG eller bioLPG. Fra 2010 til 2020 har virksomheders konvertering fra olie til LPG elimineret mere end 41.000 ton CO2-udledning. Det svarer til at fjerne cirka 21.800 personbiler fra vejene. 

Samtidig udleder LPG væsentligt færre partikler som tungmetaller og støv.

41000G-1

Så mange tons CO2 blev elimeneret fra 2010 til 2020 ved at skifte fra olie til LPG

MiljøBaredygtig

BioLPG fremstilles
af bæredygtige råvarer

BioLPG fremstilles
af bæredygtige råvarer

Selvom LPG er et mere miljøvenligt alternativ til olie og kul, så kan det gøres endnu bedre. Derfor støtter vi produktionen af bioLPG, som er baseret på biologiske restprodukter frem for fossilt brændsel.

BioLPG er et biprodukt fra produktion af biodiesel (HVO), der udvindes af restprodukter af bæredygtige råvarer som vegetabilske olier og animalsk fedt. I produktionen af bioLPG reduceres CO2-udledningen med op til 95 procent i forhold til produktion af traditionel LPG.

Siden 2017 har Kosan Gas markedsført Kosan BioMix til de klima- og miljøbevidste kunder, der ønsker at gøre en ekstra indsats for en grønnere fremtid. Når kunderne køber Kosan BioMix, modtager de et certifikat på produktion af bioLPG svarende til den indkøbte mængde  LPG.

LPG og bioLPG på
den politiske agenda

LPG og bioLPG på
den politiske agenda

Kosan Gas arbejder gennem brancheforeninger for, at bioLPG og LPG bliver en del af løsningen for at nå de nordiske klimamål om at være fossilfri senest i 2050.

Vi arbejder på at udfordre og påvirke den politiske agenda for at opnå skattefritagelse for kunder, som bruger bioLPG.

Kosan Gas arbejder gennem brancheforeninger for, at bioLPG og LPG bliver en del af løsningen for at nå de nordiske klimamål om at være fossilfri senest i 2050.

Vi arbejder på at udfordre og påvirke den politiske agenda for at opnå skattefritagelse for kunder, som bruger bioLPG.

MiljoContentDistribution_low

Effektiv distribution 
sparer kilometer

Effektiv distribution 
sparer kilometer

Effektiv distribution 
sparer kilometer

For at vores lastbiler skal køre færrest muligt kilometer, arbejder vi løbende for at optimere vores distribution og mindske belastningen af miljøet per kørt kilometer mest muligt.

Størstedelen af tankene hos vores erhvervskunder har en fjernpejler, så vi automatisk kan aflæse, at tanken er ved at være tom. Det betyder, at vi kører ud til kunden, når behovet for opfyldning er der – hverken før eller senere. 

I Norge og Sverige har Kosan Gas etableret strategisk placerede omlastningsstationer. Det betyder, at store mængder gas kan transporteres med tog eller skib over længere distancer. Stationerne fungerer som midlertidige lagre for LPG fra raffinaderiet, og vi sparer herved hvert år cirka 600.000 kilometers kørsel med lastbil – til gavn for miljøet.

Genbrug af ventiler
sparer ressourcer

Genbrug af ventiler sparer ressourcer

Genbrug af ventiler sparer ressourcer

Genbrug af ventiler
sparer ressourcer

LPG-BioMix-animation_80k

Vi renoverer og genanvender i 2019/2020 estimeret 80.000 ventiler fra gasflasker

MiljoContentAffald_low

Sorteret affald gør nytte

Sorterer affald gør nytte

Sorteret affald gør nytte

Sorteret affald gør nytte

På vores fyldestation i Esbjerg har vi i de seneste år sat fokus på affaldssortering. Samtidig har vi fokus på at minimere mængden at affald ved at lade flere affaldsfraktioner skabe værdi i nye sammenhænge.

Affald til genbrug sender vi til en virksomhed på Esbjerg Havn. Tidligere sendte vi genbrugsaffald til Hadsund, men ved at bruge en lokal samarbejdspartner sparer vi 18.000 kørte kilometer om året.

Her er et par udpluk af de øvrige tiltag, vi har sat i værk:

  • Vi har afskaffet rondellen på gasflaskerne og derved sparet mindst et ton plast.
  • Vi har reduceret brugen af træpaller, og via en ekstern samarbejdspartner reparerer vi desuden slidte paller med brug af træklodser fra kasserede paller.
  • Hård plast bliver sorteret i farver, så det kan kværnes til granulat. Granulaten sendes til Østrig, hvor det indgår i produktionen af plastickasser eller skraldespande.

Vi overvåger forbruget

Vi overvåger forbruget

Vi overvåger forbruget

På vores fyldestation i Esbjerg overvåger vi løbende vores forbrug af el, vand og varme med henblik på at reducere.

Vi har blandt andet igangsat et forsøg med nedlukning af en gammel kompressor, der tidligere gik i gang fire gange hver time – også om natten. Med blandt andet disse nye tiltage sparede vi mere end 235.600 kWh fra 2018-2019.

95new

Lavere CO2-aftryk
Kosan Gas støtter innovative LPG-løsninger, som gør det muligt for kunderne at reducere deres CO2-aftryk betragteligt. Via produktet Kosan BioMix støtter kunderne produktionen af bioLPG, som giver et 95 procent lavere CO2-aftryk end traditionel LPG-produktion.   

600

Transportering af LPG
Ved at transportere LPG med tog eller skib over lange distancer sparer vi årligt cirka 600.000 kilometers kørsel.

Transportering af LPG
Ved at transportere LPG med tog eller skib over lange distancer sparer vi årligt cirka 600.000 kilometers kørsel.

Hent afsnittet
om miljø

MiljoCaseDK_low
KUNDECASE

HOTEL GREEN
SOLUTION HOUSE

Et skift fra gas i flasker til gastank gav Hotel GSH, Green Solution House på Bornholm en årlig besparelse samtidig med, at hotellet sparer miljøet for 12 ton CO2 hvert år via Kosan BioMix100.

#sikkerhed
SikkerhedSection_low-1
SIKKERHED

KOSAN GAS
OG SIKKER­HEDEN

KOSAN GAS
OG SIKKER­HEDEN

Hos Kosan Gas er fokus på sikkerhed en del af vores fundament og vores kultur – internt i organisationen og hos kunderne.

Når LPG bliver brugt korrekt, er det en meget sikker energikilde. Men gas er brændbart og bør altid behandles med stor respekt i overensstemmelse med gældende regler og anbefalinger.
 
Kosan Gas har i mere end 90 år leveret energiløsninger til både professionelle og private kunder. Derfor har vi opbygget en enorm ekspertise inden for levering og håndtering af LPG. Og vi har udviklet en stærk sikkerhedskultur, der optræder i alle dele af virksomheden.
 
Vores filosofi er klar, når det gælder gasinstallationer: Vi er forebyggende, forberedte og forudseende.

VORES TILTAG
VORES TILTAG
VORES TILTAG

Et omfattende beredskab

Et omfattende beredskab

Sikkerhed har topprioritet i Kosan Gas. Vores beredskab inkluderer både forebyggende og aktive tekniske foranstaltninger og sikkerheds- og driftsprocedurer, der minimerer enhver risiko. 
 
Træning og uddannelse af vores medarbejdere og operatører er kontinuerligt i fokus. Blandt andet afholder vi flere årlige øvelser på vores anlæg, som sikrer, at medarbejderne er opdateret på alle sikkerhedsprocedurer og nødplaner. Vores interne og eksterne chauffører er uddannet i sikker transport af LPG.
 
Vi har et tæt og løbende samarbejde med en række relevante myndigheder for at sikre en konstant vurdering af risiko, sikkerhed og foranstaltninger på vores anlæg.

SikkerhedVoresTiltag
SikkerhedContentHosKunderne_low

Sikkerheden hos kunderne

Sikkerheden hos kunderne

Ifølge lovgivningen er det ejeren/brugeren af et gasanlæg, som er ansvarlig for anlæggets tilstand og vedligeholdelse. Men som ansvarlig leverandør gør Kosan Gas en stor indsats for at rådgive og vejlede vores kunder om sikkerhed. 

Derfor råder vi altid vores kunder til at indgå en aftale med Kosan Gas om et sikkerhedseftersyn af gasanlægget mindst én gang om året. Derudover vejleder vi kunderne om andre sikkerhedsaspekter, for eksempel at få udarbejdet en evakueringsplan og udpeget en person med ansvaret for eventuel evakuering. 

Træning er et vigtigt element

Træning er et vigtigt element

Vi afholder HSSE-træning (Health, Safety, Security & Environment) hos kunder og samarbejdspartnere. Her gennemgår vi for eksempel, hvordan de skal anvende og omgås LPG. Træningen foregår, når vi overlevereren gasinstallation.

Foruden træningen hos kunder og samarbejdspartnere holder vi chaufførmøder årligt, hvor sikker transport af LPG er på dagsordenen.

Hent afsnittet
om sikkerhed

#samfund
SAMFUND

KOSAN GAS
OG SAM­FUNDET

Både med vores produkt og som virksomhed ønsker vi at gøre en positiv forskel for samfundet omkring os.

LPG spiller en nøglerolle i en række af samfundets vigtige aktiviteter. Det gælder både for de store industrivirksomheder, som bruger gassen til processer og opvarmning. Og for de gartnere, landmænd, tagdækkere og mange andre fagfolk, der har gas som et uundværligt værktøj i deres arbejde.  

Hos Kosan Gas lægger vi vægt på at gøre det let for alle vores kunder at bruge Kosangas. Vi rådgiver kunderne om muligheden for et sundere arbejdsmiljø og en bedre økonomi – og vi arbejder proaktivt for at få vores kunder til at vælge de grønnere løsninger, som vi tilbyder. Også i vores egne rækker har vi fokus på at agere som en ansvarlig virksomhed. 

VORES TILTAG
VORES TILTAG

Et sundere miljø og
arbejdsmiljø med LPG

Et sundere miljø og
arbejdsmiljø med LPG

Et sundere miljø og
arbejdsmiljø med LPG

Skift fra olie og kul til LPG, fra kemi til LPG – eller fra benzin til LPG. Det skåner både miljø og medarbejdere. 

I industrivirksomheder er LPG et grønnere og renere alternativ til olie og kul. Når en virksomhed skifter til LPG, har det positiv betydning for luftkvaliteten i lokalsamfundet, da udledningen af skadelige partikler som støv og tungmetaller er væsentligt lavere med LPG.

Ukrudsbrændng med LPG bruges på store arealer i landbrug og kommuner fordi ukrudtsbrænding er mere skånsomt end sprøjtemidler – for miljøet og for den, der bekæmper. Med en gasbrænder undgår man risikoen for at indånde farlige kemikalier undervejs i arbejdet.

LPG kan også fungere som alternativ til benzin, når gartnere skal slå græs på store grønne områder. Ud over at det skåner miljøet for CO2-udledning, slipper gartnerne for at indånde de skadelige partikler fra benzinen. Samtidig slipper plæneklipperens chauffør for at komme i berøring med brændstoffet.  

Skift fra olie og kul til LPG, fra kemi til LPG – eller fra benzin til LPG. Det skåner både miljø og medarbejdere. 

I industrivirksomheder er LPG et grønnere og renere alternativ til olie og kul. Når en virksomhed skifter til LPG, har det positiv betydning for luftkvaliteten i lokalsamfundet, da udledningen af skadelige partikler som støv og tungmetaller er væsentligt lavere med LPG.

Ukrudsbrændng med LPG bruges på store arealer i landbrug og kommuner fordi ukrudtsbrænding er mere skånsomt end sprøjtemidler – for miljøet og for den, der bekæmper. Med en gasbrænder undgår man risikoen for at indånde farlige kemikalier undervejs i arbejdet.

LPG kan også fungere som alternativ til benzin, når gartnere skal slå græs på store grønne områder. Ud over at det skåner miljøet for CO2-udledning, slipper gartnerne for at indånde de skadelige partikler fra benzinen. Samtidig slipper plæneklipperens chauffør for at komme i berøring med brændstoffet.

SamfundContentSundereMiljo_low
SamfundContentSarbareUnge_low

Sårbare unge på ret kurs

Sårbare unge på ret kurs

På vores fyldestation i Esbjerg har vi et godt samarbejde med Esbjerg Kommune. Som en del af kommunens beskæftigelsesplan hjælper vi unge mennesker, som er i et jobafklaringsforløb for at få eller fastholde en plads på arbejdsmarkedet. Det sker i et tæt samarbejde med kontaktpersoner fra kommunens jobcenter.

Brugt IT-udstyr får ny værdi

Brugt IT-udstyr får ny værdi

Hos Kosan Gas indleverer vi vores brugte IT-udstyr til Huset Venture i Aarhus. Det skaber værdi både miljømæssigt og socialt. I regi af Huset Ventures ”IT-Genbrug” bliver udstyret enten genanvendt eller skrottet miljømæssigt korrekt. Samtidig er Huset Venture en arbejdsplads, der beskæftiger mennesker, som arbejder på trods af reduceret arbejdsevne. 

Hent afsnittet
om samfund

SamfundCase_low

TAGDÆKNING

Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas, fordi LPG er en transportabel og effektiv energikilde. Kosan Gas har i flere år samarbejdet tæt med Dansk Byggeris tagdækkersektion og større kunder i branchen. Sammen udvikler vi udstyr og produkter, som optimerer ergonomi, støj og sikkerhed. Blandt andet mere slidstærke slanger, støjsvage brændere og en serie af løfte- og transportudstyr til flaskerne. 

#medarbejdere
Medarbejderne2Section_low
MEDARBEJDERE

KOSAN GAS
OG MED­ARBEJDERNE

Dedikerede medarbejdere er en uundværlig ressource – også hos Kosan Gas. Vi tror på, at høj anciennitet, et sundt liv og arbejdsglæde er med til at drive resultaterne. Derfor investerer vi i, at alle kolleger har gode forhold.

Hos Kosan Gas vil vi være en moderne og attraktiv arbejdsplads. På tværs af vores fysiske lokationer har vi hos Kosan Gas loyale medarbejdere med høj anciennitet. At vores medarbejdere er engagerede og har lang erfaring med rådgivning om og håndtering af LPG kommer kunderne til gavn. Derfor investerer vi i både trivsel og sundhed på arbejdspladsen.

Sundt arbejdsmiljø med ekstra fordele
På vores fyldestation i Esbjerg tilbyder vi et arbejdsmiljø med automatiserede og ergonomisk korrekte processer. Ud over faste goder som sundhedssikring og frokostordning tilbyder vi alle vores medarbejdere ekstra fordele som regelmæssige helbredsundersøgelser, tilskud til fritidsidræt og massage. Via vores seniorpolitik lægger vi desuden vægt på at tilbyde kolleger, som nærmer sig pensionsalderen, et fleksibelt arbejdsliv. 

VORES TILTAG

Sundhed på arbejde og i fritid

Sundhed på arbejde og i fritid

Vi støtter aktivt, at vores medarbejdere lever et liv, hvor de er sunde og raske. Blandt andet får alle fastansatte kolleger tilbudt en gratis helbredsundersøgelse hvert eller hvert andet år. 

Vi tilbyder desuden, at medarbejdere kan få en halv times massage hver 14. dag. Og uden for arbejdspladsen bakker vi op om medarbejdernes sundhed med støtte til sportsaktiviteter i fritiden.

En god overgang til pensionen

En god overgang til pensionen

Formålet med Kosan Gas' seniorpolitik er, at medarbejdernes sidste erhvervsaktive år i Kosan Gas og overgangen til pensionisttilværelsen bliver positiv for både medarbejder og virksomhed. 

Seniorpolitikken bygger på individuelle løsninger, der tager udgangspunkt i medarbejderens ønsker og virksomhedens muligheder og interesser. 

MedarbejderneContentArbejdeogFritid_low

Hent afsnittet
om medarbejdere

#omlpg
 
OM LPG

MOBIL ENERGI, SOM BYGGER BRO TIL FREMTIDEN

MOBIL ENERGI, SOM BYGGER BRO TIL FREMTIDEN

Liquefied Petroleum Gas (LPG) er en mobil energikilde, som har stor betydning mange steder i verden, Europa og Norden.

Opvarmning, industrielle processer, ukrudtsbekæmpelse, tagdækning, madlavning i storkøkkener og restauranter. Hver dag sørger Kosan Gas for energi til en række vigtige formål i hele Norden. Det gør vi med mobil energi, som vi fylder på flasker og tanke. LPG er en ”livsnerve”, da gassen leveres til områder, hvor naturgas eller fjernvarme ikke er en mulighed. Og når solen ikke skinner, eller vinden ikke blæser, fungerer LPG flere steder også som et driftssikkert supplement til de vedvarende energikilder.

Høj kvalitet med omtanke for miljøet
LPG er en central brobygger til fremtidens vedvarende energi. Selvom LPG er fossilt, er det en renere energikilde end for eksempel olie og kul. Både fordi gassen udleder mindre CO2, og fordi den ikke udleder sodpartikler og miljøgifte som bly og tungmetaller. Vi hjælper store industrivirksomheder med at konvertere fra olie til LPG, så de kan tage markante skridt i den grønne omstilling. Samtidig får de med LPG en omkostningseffektiv energikilde med højere brændværdi end andre traditionelle brændstoffer.

Kurs mod en grønnere fremtid
De nordiske lande sigter efter at være fossilfrie inden for de kommende to-tre årtier. Det er et ambitiøst mål, som vi arbejder med på at opfylde. Det gør vi ved at støtte produktionen af bioLPG. BioLPG er et biprodukt fra produktion af biodiesel (HVO), der udvindes af restprodukter fra bæredygtige råvarer som vegetabilske olier og animalsk fedt. I produktionen af bioLPG er CO2-udledningen op til 95 procent lavere end i produktionen af traditionel LPG. Kosan Gas får reelt adgang til CO2-kompensationen via certifikater.

#omos
OM OS

FØRENDE I LPG MED 90 ÅR I BAGAGEN

Kosan Gas er Nordens førende leverandør af LPG i tanke, og vi leverer pålidelig energi til flere end 5.000 nordiske erhvervskunder. I Danmark er vi desuden markedsleder inden for gas i flasker til virksomheder og private forbrugere.

Vores rødder er dybt forankret i den nordiske gashistorie. Siden 1929 har vi leveret LPG til virksomheder og private forbrugere. Fra flasker og enkle tankinstallationer til teknisk avancerede anlæg.

Vores mission er at gøre det let for vores kunder. Et højt serviceniveau og teknisk kvalificeret rådgivning er en del af løsningen. Vi har specialister og teknikere, som sørger for installationer af højeste kvalitet og stabil leveringssikkerhed.

 Vi lægger vægt på at udvikle os – og vi vil bidrage til at udvikle LPG som energikilde. Derfor ønsker vi helt naturligt at være med til at rykke gassen i en grønnere retning, så gas også fremover er en attraktiv energikilde.

Hent afsnittet
om LPG og Kosan Gas

Kosan Gas a/s
Hasselager Centervej 19-21
8260 Viby J

Læs mere og kontakt os på:

KOSAN_LOGO_4f_Orange